Регламент роботи районної ради

Додаток

до рішення районної ради

від  26.11.2015

№7- VІІ

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

 ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

(зі змінами та доповненнями згідно рішень районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ, від 12.08.2016 №106-УІІ,  від 27.03.2020 №681-УІІ) 

 

 1. Загальні положення

1.1. Лиманська районна рада (надалі – районна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України. Районна рада є юридичною особою, має із зображенням Державного Герба України і своєю назвою печатку, рахунки в банківських установах.

1.2. Районна рада складається з депутатів, які обрані виборцями Лиманського району відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому порядку.

1.3. Загальний склад районної ради визначається чинним законодавством України  та складає 36 депутатів.

Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу районної ради. Якщо до районної ради обрано менше двох третин складу районної ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати свої повноваження районна рада попереднього скликання.

1.4. Строк повноважень районної ради поточного скликання визначається чинним законодавством України.

1.5. Регламент районної ради – це нормативно-правовий документ, затверджений рішенням ради, що регулює порядок проведення сесії районної ради, процедури окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб районної ради.

1.6. Регламент районної ради затверджується рішенням сесії районної ради і набирає чинності з дня його затвердження. Зміни та доповнення до Регламенту районної ради вносяться у порядку, встановленому цим Регламентом.

1.7. Діяльність районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед районною радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

1.8. Лиманська районна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України.

1.9. Лиманська районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

 

 1. Депутати, посадові особи та органи районної ради

2.1. Депутати районної ради

2.1.1.  Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

2.1.2.  Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії районної ради інформації про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день проведення першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3.  Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак “Депутат районної ради”.

2.1.4.  Депутати районної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

2.1.6.  Депутат районної ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано. Підставою для відсутності депутата на засіданнях районної ради чи її органів є виконання ним у цей час доручень ради чи її органів. Про відсутність депутата з цієї причини голова ради повідомляє раді.

2.1.7.  У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний своєчасно повідомити про це голову районної ради або його заступника, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії – голову комісії. Про поважність причини відсутності на засіданнях сесії, президії чи постійних комісіях депутат надає ксерокопію відповідного документа.

Прізвища депутатів, які пропустили без поважних причин три засідання сесії чи постійної комісії районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності публікуються в газеті районної ради.

2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень районної ради чи її органів, районна рада може повідомити про це через засоби масової інформації, звернутися до виборців, політичних партій, що висували його кандидатуру з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом та цим Регламентом порядку або самостійно порушити таке питання.

2.1.9. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, засіданнях постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано.

2.1.10. Депутат районної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи районної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради,   з правом дорадчого голосу може брати участь у його роботі.

2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом чи запитанням до сільського, селищного голови, керівників районної ради чи її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, віднесених до відання районної ради.

 

2.2. Депутатські групи, блоки

2.2.1. Для спільної роботи по здійсненню своїх повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи, блоки. До складу депутатської групи повинно входити не менш як 5 депутатів, до складу блоку – не менш як 2 фракції.

2.2.2. Повноваження депутатських груп, блоків є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2.2.3. Членство депутата в депутатській групі, блоці не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх повноважень.

2.2.4. Депутатські групи, блоки не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

2.2.5. Порядок роботи депутатської групи, блоку, умови вступу до них та порядок виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи, блоку визначаються самою депутатською групою, блоком.

2.2.6. Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи, блоку.

2.2.7. Депутатська група, блок можуть бути утворені у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до їх складу.

2.2.8. Кожна депутатська група, блок повинні бути зареєстровані. Умовою реєстрації депутатської групи, блоку є надходження до секретаріату сесії районної ради письмового повідомлення про їх створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи, блоку із зазначенням назви депутатської групи, блоку, їх персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу, блок. Депутатська група, блок набувають повноваження з моменту їх реєстрації районною радою і діють протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень районної ради даного скликання.

2.2.9. Депутати, які входять до складу депутатської групи, блоку зі свого складу вибирають особу, яка очолює депутатську групу, блок.

2.2.10. На пленарному засіданні районної ради уповноважений представник депутатської групи, блоку повідомляє про створення депутатської групи, блоку про що робиться запис у протоколі сесії.

2.2.11. Про   зміни   у   складі   депутатської   групи, блоку   їх   уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

2.2.12. Діяльність депутатської групи, блоку припиняється:

– у разі, вибуття окремих депутатів, внаслідок чого їх чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

–  у разі прийняття депутатами, які входять до їх складу, рішення про розпуск депутатської групи, блоку;

– після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, блок або строку повноважень ради. Оголошення про припинення діяльності депутатської групи, блоку робиться головуючим на наступному пленарному засіданні.

2.2.13. Депутатська група, блок мають право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії.

2.2.14. Жодна депутатська група, блок не мають права виступати від імені районної ради.

2.2.15. На вимогу уповноваженого представника депутатської групи, блоку апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

2.2.16.  Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських   груп, блоків, здійснює   матеріально-технічне   забезпечення   їх діяльності, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

2.2.17. Депутатські групи, блоки та їх члени мають і інші права, передбачені Конституцією та законами України.

2.2.18. Депутати та депутатські групи, блоки можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

 

2.3. Депутатські фракції

2.3.1.  Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менш як 3 депутати.

2.3.2.  Порядок вступу до фракції, виходу чи виключення з неї та порядок роботи фракції визначається самою фракцією.

2.3.3. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2.3.4.  Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

2.3.5.  Порядок реєстрації та діяльності депутатських фракцій, а також порядок припинення їх діяльності визначається Законом України “Про статус депутатів місцевих ради”.

 

2.4. Голова районної ради

2.4.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради шляхом таємного голосування і є одночасно головою президії.

2.4.2. Процедура таємного голосування обрання голови районної ради проводиться в залі засідань районної ради в присутності всіх депутатів районної ради.

Порядок проведення таємного голосування:

– видача бюлетенів депутатам районної ради для таємного голосування відбувається згідно списку депутатів районної ради по партійній приналежності;

– депутат, прізвище якого оголошує секретар лічильної комісії підходить до столу комісії;

– розписується в отриманні бюлетеню;

– проходить в кабінку для таємного голосування;

– робить відповідну позначку в бюлетені;

– опускає бюлетень в виборчу скриньку;

– займає своє місце.

2.4.3. Повноваження, права та обов’язки голови районної ради визначаються законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

 

2.5. Заступник голови районної ради

Районна рада за поданням голови районної ради обирає з числа депутатів   районної   ради   шляхом таємного голосування в межах  строку її повноважень заступника голови районної ради. Процедура таємного голосування обрання заступника голови районної ради проводиться аналогічно з процедурою таємного голосування обрання голови районної ради.

Повноваження, права та обов’язки заступника голови районної ради визначаються законами   України   “Про   місцеве   самоврядування   в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

 

2.6. Президія районної ради

2.6.1. Районна рада утворює президію районної ради. Президія районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується районною радою.

2.6.2. До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голова райдержадміністрації, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і керівники депутатських фракцій.

 

2.7. Постійні комісії районної ради

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується районною радою.

Перелік   та   функціональна   спрямованість   постійних   комісій визначаються районною радою.

Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

Районна рада утворює постійні комісії у складі голови, заступника голови, секретаря та членів постійної комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

До складу постійних комісій не входять голова та заступник голови районної ради.

 

2.8. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань. Вони подають на розгляд районної ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні районної ради.

Порядок організації   роботи   тимчасової   контрольної   комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати фахівців, експертів.

Засідання тимчасових   контрольних   комісій   проводяться,   як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка її створила.

У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, керівник апарату, керуючий справами районної ради, голови постійних комісій районної ради.

Органи та посадові особи ради зобов’язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

2.9. Виконавчий апарат районної ради

2.9.1. Виконавчий апарат районної   ради (далі за текстом – апарат)   забезпечує   здійснення   районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами.

2.9.2. Апарат районної ради забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями районної ради.

2.9.3. Апарат районної ради   здійснює   організаційне,   правове, інформаційне,   аналітичне,   матеріально-технічне   забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої     влади,     органами     та     посадовими     особами     місцевого самоврядування.

2.9.4. Апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням голови районної ради.

2.9.5. Апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

2.9.6. Апарат районної ради:

–  за дорученням голови районної ради здійснює організаційні заходи по підготовці і проведенню сесій;

–  проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

–  організовує ведення протоколу та стенограми пленарного засідання;

–  здійснює інші   повноваження,   передбачені   цим   Регламентом  та Положенням про виконавчий апарат районної ради, яке затверджується головою районної ради;

– готує бланки протоколів відкритого поіменного голосування з питань, рекомендованих для включення до порядку денного сесії;

–  виконує інші доручення районної ради.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

 

2.10. Засоби масової інформації районної ради

Районна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації комунальних та державних підприємств, якщо інше не буде встановлено Законом, про що приймається відповідне рішення.

У разі, якщо районна рада є єдиним засновником засобу масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови районної ради.

Звільнення керівника засобу масової інформації здійснюється за рішенням районної ради.

Порядок   організації   роботи   засобу   масової   інформації, засновником якого є районна рада, визначається його статутом. У разі, якщо районна рада є одним із засновників засобу масової інформації, порядок призначення його керівника визначається установчим договором та статутом засобу масової інформації.

 

2.11. Відповідальність посадових осіб та органів районної ради

Районна   рада,   її   органи   та   посадові   особи   несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Районна рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету, з інших питань місцевого значення.

 

 1. Організація роботи районної ради

 

3.1. Планування роботи районної ради

Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, затвердженого районною радою.

Річний план включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

Проекти   планів   роботи   районної   ради   розробляються   під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатів, районної державної адміністрації.

Контроль   за   виконанням   планів   роботи   районної   ради покладається на голову районної ради.

 

3.2. Сесія районної ради

Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія.

Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Для визначення   правомочності   пленарного   засідання   сесії використовуються   дані   реєстрації,   яка проводиться   перед   початком засідання. Під час реєстрації депутат ставить особистий підпис напроти свого прізвища  в реєстраційному листі

У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

 

3.3. Порядок підготовки та скликання сесії районної ради

3.3.1. Порядок підготовки сесії районної ради встановлюється відповідним планом.

3.3.2.План підготовки сесії районної ради оформляється у вигляді  розпорядження голови районної ради, яке видається за сорок робочих днів до орієнтовної дати проведення сесії районної ради.

3.3.3. Планом підготовки визначаються остання дата прийому проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення: засідання президії районної ради, окремих та спільних засідань постійних комісій районної ради; терміни доопрацювання проектів рішень їх авторами згідно з зауваженнями і доповненнями, внесеними після згаданих вище засідань, а також термін  повернення доопрацьованих проектів рішень до апарату районної ради, про що повідомляються районна державна адміністрація та інші зацікавлені особи.

3.3.4. Сесії   скликаються   головою   районної   ради,   якщо   чинним законодавством   або   цим Регламентом не   встановлено   іншого   порядку скликання сесії районної ради.

3.3.5. У   разі   немотивованої   відмови   голови   районної   ради   або неможливості   ним   скликати   сесію   районної   ради,   сесія   скликається заступником голови районної ради.

3.3.6.  Сесія районної ради також повинна бути скликана у двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу районної ради або головою районної державної адміністрації, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

3.3.7. Якщо посадові особи, зазначені у пунктах 3.3.4 та 3.3.5 цього Регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних у   пункті   3.3.6   цього Регламенту,   сесія   може бути   скликана постійною   комісією   районної ради або депутатами районної ради,   які становлять не менш як одну третину загального складу районної ради.

3.3.8. Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником оформляється у вигляді розпорядження районної ради.

У разі скликання сесії у порядку, передбаченому пунктом 3.3.6 цього Регламенту, рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії або рішення групи депутатів за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

3.3.9. Інформаційне повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії районної ради.

3.3.10. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про питання, які рекомендуються на розгляд районної ради, депутати повідомляються апаратом районної ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

3.3.11. Проекти рішень, що вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів та громадськості шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше як за 20 робочих днів до дня сесії, а у виняткових випадках – за день до дня проведення сесії.

3.3.12. У разі запровадження в Україні або на території Лиманського району воєнного або надзвичайного стану, районна рада збирається на сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. У такому разі президія чи апарат районної ради повідомляють про місце проведення засідань районної ради.

 

3.4. Особливості проведення першої сесії новообраної районної ради

3.4.1.  Перша сесія новообраної районної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання районної ради у правомочному складі.

3.4.2.  Першу сесію районної ради веде голова районної виборчої комісії або особа, яка виконує його повноваження. Він інформує районну раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень. Ця інформація приймається районною радою до відома без обговорення.

3.4.3.  Для   внесення   пропозицій   щодо   проведення першої   сесії новообраної районної ради голова районної виборчої комісії разом з головою районної ради попереднього скликання формує Підготовчу депутатську групу з числа представників партій, які увійшли до новообраної районної ради.

3.4.4. На своєму засіданні члени Підготовчої депутатської групи з числа представників партій, які увійшли до новообраної районної ради:

– погоджують строки проведення першої сесії новообраної районної ради;

– обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря Підготовчої депутатської групи щодо підготовки та проведення першої сесії новообраної районної ради;

– вносять пропозиції щодо формування порядку денного першої сесії новообраної районної ради;

– висувають кандидатури до складу Тимчасової президії першої сесії новообраної районної ради;

– пропонують регламент роботи першої сесії новообраної районної ради;

– висувають кандидатури до складу Лічильної комісії для проведення таємного голосування та визнання його результатів.

3.4.5. Підготовча депутатська група звітує про проведену роботу першій сесії новообраної районної ради.

3.4.6. Тимчасова президія першої сесії новообраної районної ради складається з п’яти депутатів.

До її складу входять голова Підготовчої депутатської групи та по одному представнику від кожної із чотирьох політичних партій, які за результатами виборів депутатів до районної ради отримали найбільшу кількість депутатських мандатів.

Члени Тимчасової президії першої сесії новообраної районної ради почергово виконують обов’язки головуючого на пленарному засіданні до обрання голови районної ради.

Після обрання голови районної ради він веде пленарне засідання районної ради, а Тимчасова президія першої сесії районної ради припиняє свою діяльність.

 

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії

3.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатами, головою районної державної адміністрації не пізніш як за день до прийняття розпорядження чи рішення про скликання сесії районної ради, якщо інше не встановлено положеннями цього Регламенту.

Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії районної ради. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії.

Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції   щодо   рекомендованого   порядку   денного   сесії розглядаються президією районної ради та постійними комісіями районної ради.

3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, схвалені рішенням президії районної ради та більшістю постійних комісій районної ради.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій з урахуванням вимог даного Регламенту.

Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніше як за один день до проведення пленарного засідання сесії районної ради.

3.5.6.  Розгляд   питання   порядку денного   сесії районної ради   без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення районної ради не допускається.

3.5.7.  Остаточний   варіант рекомендованого   порядку   денного  сесії районної ради готується апаратом районної ради за узгодженням з головою районної ради з урахуванням вимог пункту 3.6.13 цього Регламенту.

3.5.8.  У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні районної ради у письмовій формі з одночасним доданням проекту рішення районної ради із запропонованого питання.

3.5.9.  У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання президії чи постійних комісій районної ради неможливо, голова районної ради своїм розпорядженням може створити робочу групу з числа депутатів районної ради по підготовці проведення сесії районної ради, яка приймає рішення про проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради.

 

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради

3.6.1.  Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує заступник голови районної ради.

3.6.2.  Винесенню питання на розгляд пленарного засідання районної ради,   внесеному   на   розгляд   сесії   відповідно   до   пункту   3.5.2   цього Регламенту, передує його розгляд на засіданні президії районної ради та постійних комісій районної ради.

3.6.3.  Проекти рішень районної ради та інші матеріали з питань, внесених на розгляд сесії, подаються у порядку, встановленому пунктами 3.5.2 та 3.5.5 цього Регламенту.

Проект рішення районної ради надається до апарату районної ради в роздрукованому та електронному вигляді (текст у редакторі Microsoft Word).

3.6.4. Проект   рішення   районної ради   повинен   складатись   з   таких частин:

–   мотивуючої – в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

–   вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

–   заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3.6.5.  До   проекту   рішення   районної ради   додаються   передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій   районної   ради   чи   управлінь   (відділів)   районної   державної адміністрації.

3.6.6. Проект рішення районної ради повинен мати погоджувальні візи автора   проекту,   голови   відповідної   постійної   комісії   районної   ради, начальників організаційного та юридичного відділів апарату районної ради, керівника апарату, керуючого справами районної ради та заступника голови районної ради.

У разі необхідності проект рішення районної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

Порядок візування проекту рішення районної ради встановлюється керівником апарату, керуючим справами районної ради.

3.6.7. Віза   включає в себе   назву посади   візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

3.6.8. Візування   проекту   рішення   районної   ради   є обов’язковим.
Зауваження   і   пропозиції   до   проекту   рішення   районної   ради мають викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення районної ради.

3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії. Всі зауваження та висновки президії районної ради та постійних комісій районної ради передаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії керівником апарату, керуючим справами районної ради у дводенний термін з дня їх надходження.

3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради або на апарат районної ради.

3.6.11. Проекти рішень районної ради та інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, доводяться до відома депутатів у день проведення засідання постійних комісій районної ради.

3.6.12. Остаточний   варіант   проекту   рішення   районної   ради   за дорученням голови районної ради може бути додатково розглянутий на засіданні президії районної ради або постійних комісій районної ради.

3.6.13. Готовність до розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні районної ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання, після чого апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

3.6.14. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою голови районної ради.

3.6.15.  Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.8 цього Регламенту, допускається лише при наявності тексту проекту рішення районної ради за згодою більшості депутатів від загального складу районної ради.

На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов’язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

 

3.7. Розгляд та затвердження Програми економічного та соціального розвитку району та районного бюджету

3.7.1.  Програма економічного та соціального розвитку району та районний бюджет, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою.

3.7.2.Порядок підготовки та затвердження Програми економічного та соціального розвитку району та районного бюджету визначається чинним законодавством.

3.7.3. Проекти   рішень   районної   ради   з   даних   питань   з   усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією не пізніше, як за 20 днів до сесії.

3.7.4. Голова районної ради передає проекти рішень районної ради з даних питань на розгляд постійних комісій районної ради не пізніше, як за 15 днів до сесії районної ради.

3.7.5. Постійні комісії районної ради не пізніше, як за 7 днів до розгляду питання   про   Програму економічного та соціального   розвитку району та районного бюджету повідомляють голові районної ради свої пропозиції та зауваження.

3.7.6.  Під час розгляду питань про Програму економічного та соціального   розвитку району та районний бюджет співдоповідь голови профільної постійної комісії є обов’язковою.

3.7.7. Районна державна адміністрація щорічно доповідає   районній раді про хід виконання Програми економічного та соціального   розвитку району.

3.7.8. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою.

3.7.9. Контроль за виконанням Програми економічного та соціального розвитку району та районного бюджету здійснює районна рада.

 

3.8. Робочі органи сесії районної ради

3.8.1.Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів районної ради.

3.8.2.  В разі потреби утворюється лічильна комісія у кількості   5 осіб відкритим поіменним голосуванням з числа депутатів для проведення таємного голосування та визначення його результатів. Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше двох третин її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

–   організовує підготовку та проведення таємного голосування;

–   підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

–   повідомляє районну раду про підсумки таємного голосування.

Процедура таємного голосування проходить в залі засідань районної ради в присутності всіх депутатів районної ради.

Порядок проведення таємного голосування:

– видача бюлетенів депутатам районної ради для таємного голосування відбувається згідно списку депутатів районної ради по партійній приналежності;

– депутат, прізвище якого оголошує секретар лічильної комісії підходить до столу комісії;

– розписується в отриманні бюлетеню;

– проходить в кабінку для таємного голосування;

– робить відповідну позначку в бюлетені;

– опускає бюлетень в виборчу скриньку;

– займає своє місце.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.8.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів районної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії.

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районною радою.

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії та доповідає про них районній раді.

У роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення районної ради.

3.8.4. Секретаріат сесії утворюється районною радою на другій сесії районної ради на термін її повноважень з числа депутатів районної ради у кількості до 5 осіб, про що приймається відповідне рішення районної ради.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.8.4.1. Секретаріат сесії районної ради:

–  складає список осіб, які записалися на виступ;

–  реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні список виступаючих, зауваження та пропозиції щодо проектів рішень районної ради з питань порядку денного сесії, інформує районну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії;

–  проведенні веде протокол  відкритого поіменного голосування;

–  виконує інші доручення районної ради.

Зміни до складу секретаріату сесії приймаються у разі потреби відповідним рішенням районної ради.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

 

3.9. Пленарні засідання районної ради

3.9.1.  Пленарні засідання районної ради, як правило, є відкритими.

3.9.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів.

Список запрошених складається заступником голови районної ради та узгоджується з головою районної ради.

До списку запрошених обов’язково включаються автори проектів рішень районної ради та доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Бажаючі взяти участь у пленарному засіданні сесії звертаються з письмовою заявою до заступника голови районної ради не пізніше, ніж за 5 днів до проведення засідання.

Під час пленарного засідання районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.9.3. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується Гімном України.

3.9.4. На пленарному засіданні районної ради можуть бути присутніми, після їх реєстрації, представники засобів масової інформації  різних форм власності. Реєстрація відбувається шляхом пред’явлення представниками засобів масової інформації відповідних підтверджуючих документів  посадовим особам апарату ради та проставляння ними свого особистого підпису в відповідному бланку реєстрації.

3.9.5. На певний строк чи на весь період повноважень районної ради можуть   бути   акредитовані   представники телебачення та   преси. Акредитованим   представникам   засобів   масової   інформації   надаються матеріали сесії, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення районної ради.

У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту, районна рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

3.9.6.  У   разі   необхідності   більшістю   голосів   від   присутніх   на пленарному засіданні депутатів,   районною радою може бути прийнято рішення   про   проведення   закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

У такому разі районна рада приймає рішення про можливість публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.

3.9.7. На   закритому   засіданні   районної ради   мають   право   бути присутніми   голова   районної   державної   адміністрації,   а   також   особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.9.8. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається головою районної ради. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, крім депутатів та запрошених, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких відповідальні особи апарату районної ради розміщують у залі засідань.

3.9.9.  Районна   рада   під   час   розгляду   питань,   віднесених   до   її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.

Запрошення на засідання районної ради здійснюється особою, визначеною головуючим.

3.9.10. Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає районній раді.

3.9.11. Під час установлення (введення) в Україні або на території Одеської області чи Лиманського району карантину людей, режиму надзвичайної ситуації, режиму надзвичайного стану, режиму воєнного стану, сесія відбувається в режимі конференції за допомогою мобільного додатку – меcенджера Viber шляхом персонального голосування у вигляді опитування кожного депутата окремо по кожному питанню порядку денного сесії*. Цей спосіб голосування застосовується виключно щодо питань, які мають важливе значення для життєдіяльності територіальних громад Лиманського району.

(пункт 3.9.11. включено згідно рішення районної ради від 27.03.2020 №681-УІІ) 

3.10. Ведення пленарних засідань районної ради

3.10.1. Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної ради або його заступник. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.3.5 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває голова постійної комісії або за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням районної ради — один з депутатів районної ради.

3.10.2. Головуючий на засіданні:

 • відкриває   та   веде   засідання,   оголошує   перерви   у пленарному засіданні;
 • виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань;
 • інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали,що надійшли на адресу районної ради;
 • організовує розгляд питань;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • оголошує офіційні повідомлення;
 • вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;
 • підписує протокол сесії;
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.10.3. Головуючий на засіданні має право:

в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

скликати у разі необхідності погоджувальну комісію.

3.10.4.  Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.10.5.   Головуючий на засіданні має право робити зауваження, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.10.6. Тривалість роботи сесії визначається районною радою. Пленарне засідання районної ради, як правило, розпочинається о десятій, а закінчується до дев’ятнадцятої години, з урахуванням перерв по 20 хвилин через кожні дві години роботи і годинну перерву на обід, якщо інше рішення не прийняте районною радою.

Засідання районної ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена головуючим у будь-який момент.

3.10.7. Після відкриття сесії на початку кожного пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.10.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання районної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

3.10.9. На розгляд   пленарного засідання   районної ради   подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.

3.10.10. Порядок денний   сесії затверджується   в   цілому   більшістю голосів від загального складу районної ради .

3.10.11. Зміни   до   затвердженого   порядку денного   затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

3.10.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається.

3.10.13. В кінці кожного дня пленарного засідання відводиться до 30 хвилин   для   виступів   депутатів   районної   ради   із   запитами,   заявами   і повідомленнями. Обговорення запитів, заяв і повідомлень не проводиться.

 

3.11. Організація розгляду питань

3.11.1. Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради містить:

–   включення питання до порядку денного сесії;

–   доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

–   співдоповіді   (в разі   необхідності), запитання   співдоповідачам та відповіді на них;

–   виступи депутатів;

–   виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

–   оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

–   прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу;

–   внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в   ході обговорення;

–   заключне слово доповідача та співдоповідачів;

–   уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

–   виступи депутатів з мотивів голосування;

–   прийняття рішення районної ради в цілому.

3.11.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається районною радою.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин, заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 5 хвилин, для інших виступів – 3 хвилини.

3.11.3.   Головуючий на засіданні може об’єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою районної ради.

3.11.4.   Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити, запитання виголошуються з трибуни. При цьому депутат називає своє прізвище та партію (блок), від якого його обрано.

3.11.5.   Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

3.11.6.   Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.

3.11.7.На пленарному засіданні районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово депутатам, уповноваженим   виступити   від   постійних   комісій   районної   ради   та депутатських груп і фракцій.

Головуючий на засіданні за згодою районної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.11.8.   Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається до секретаріату сесії в письмовій формі після   затвердження   порядку   денного   сесії.   Така   заява   реєструється секретаріатом   сесії,   вноситься   до   списку   бажаючих   виступити,   який подається головуючому на засіданні.

3.11.9.   До списку бажаючих виступити з одного питання одна і та ж особа може включатися лише один раз.

Одна і та ж особа не може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного більше двох разів.

3.11.10.    Депутатська група має гарантоване право на виступ свого представника з питання порядку денного навіть після прийняття рішення про припинення обговорення.

3.11.11.    Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районною радою, також особам, запрошеним на засідання.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

3.11.12.    Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3.11.13. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

При необхідності районна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

3.11.14. У будь-який момент районна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.

3.11.15.    Районна рада може приступити до голосування по проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

3.11.16.    Обговорення   внесених   пропозицій   до   проекту   рішення районної ради допускається тільки після прийняття його за основу. Автор пропозиції зобов’язаний подати до секретаріату сесії письмовий варіант його пропозиції.

3.11.17.    Проект   рішення   районної   ради   вважається   прийнятим   за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради.

3.11.18.    У разі наявності альтернативних проектів рішення районної ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення районної ради,   який   отримав найбільшу   кількість   голосів   депутатів,   вважається прийнятим за основу.

3.11.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради. Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.11.20.    Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, районна рада приймає проект рішення районної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

3.11.21.    У разі, якщо проект рішення районної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення районної ради.

3.11.22.    У   разі,   якщо   варіант   проекту   рішення   районної   ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення районної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

 

3.12. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

3.12.1.Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите поіменне або таємне голосування.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.2.  Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.12.3.  Відкрите поіменне голосування проводиться підняттям руки (мандата), оголошенням прізвища депутата членами секретаріату або за допомогою технічних засобів. Відкрите голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку   за   наявною   більшістю,   якщо   депутати   проти   цього   не заперечують.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.4.  Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття або неприйняття рішення.

3.12.5. Відкрите поіменне голосування проводиться з використанням системи електронного поіменного голосування, а у випадку її відсутності або неможливості функціонування – шляхом зачитування представником секретаріату сесії  списку депутатів. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища, зобов’язаний оголосити своє рішення з варіантів, що ставлять на голосування («За», «Проти», «Утримався» чи «Не голосував»). У випадку, якщо за варіант голосування «За» голосують підняттям руки (мандата) усі зареєстровані на сесії депутати,  зачитування прізвищ депутатів не проводиться. Члени секретаріату проводять підрахунок голосів, голова секретаріату повідомляє результати голосування за кожен варіант.  По кожному питанню порядку денного ведеться окремий протокол відкритого поіменного голосування.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.6. Результати відкритого поіменного голосування  розміщуються на офіційному веб-порталі районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.7. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, скріплює печаткою скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.12.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. У разі виникнення сумніві щодо дійсності бюлетеня питання вирішується лічильною комісією шляхом голосування.

3.12.9. Якщо кількість бюлетенів, виявлена у скриньках для таємного   голосування, перевищує більш як на десять відсотків кількість бюлетенів, яку було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

3.12.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.

3.12.11. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі   викладає   свою   окрему   думку,   яка   додається до   протоколу   і оголошується на пленарному засіданні.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.12. За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.13.    Кандидат   вважається   обраним   чи   затвердженим,   якщо   в результаті таємного або  відкритого поіменного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

(зі змінами та доповненнями згідно рішення районної ради від 15.04.2016 №72-УІІ) 

3.12.14. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

3.12.15. Після   оголошення   головуючим   на   пленарному   засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.12.16.    Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.12.17.    Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.12.18.    У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.12.19.    У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У   такому   разі   розглядається   тільки   та   пропозиція,   яка   набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.12.20. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

 

3.13. Протокол, стенограма сесії районної ради

3.13.1.   Сесія районної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії районної   ради   здійснює   апарат   районної ради.   Відповідальним   за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії  є організаційний відділ апарату  районної ради.

3.13.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретаріат сесії, лічильна комісія; питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3.13.3. Протокол пленарного засідання сесії районної ради оформлюється протягом 10 робочих днів з дня проведення сесії і підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Лиманської районної ради.

3.13.4. Сесія районної ради стенографується. Запис стенограми сесії здійснює організаційний відділ апарату районної ради. Стенограма сесії повинна повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час,   місце   проведення   засідання,   порядок денний   засідання,   прізвище головуючого на засіданні.

3.13.5. Запис   виступів   на пленарному засіданні   районної ради   в електронному вигляді зберігається до виготовлення стенограми сесії.

3.13.6. Організаційний відділ апарату районної ради веде справу по кожній сесії районної ради, яка включає:

– перелік документів, що входять до справи сесії;

– дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

–  протокол сесії;

–  рішення районної ради;

–  проекти рішень районної ради та інших матеріалів до них;

–  висновки комісій районної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

–  результати поіменного голосування;

–  стенограму сесії;

–  тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

–  депутатські запити і відповіді на них.

3.13.7.    Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться в секретаріаті районної ради,   а  потім  передаються до районного державного архіву для постійного зберігання.

 

 

 

 1. Акти районної ради

4.1. Порядок введення в дію рішень районної ради

4.1.1.  Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

4.1.2.  З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради, районна рада може:

–  прийняти рішення;

–  повернути його на доопрацювання;

–  перенести його розгляд на наступне засідання районної ради;

–  відхилити проект.

4.1.3. Рішення   районної   ради   набирає   чинності   з   моменту   його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

Рішення районної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

4.1.4.  Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття, не пізніше 10 днів з дня їх прийняття направляються адресатам або публікуються в газеті «Слава хлібороба».

4.1.5. Рішення районної ради з бюджетних питань оприлюднюються в районній газеті «Слава хлібороба». З метою економії бюджетних коштів у районній газеті «Слава хлібороба» може оприлюднюватися лише текст самого рішення без додатків за умови зазначення посилання на  відповідний розділ веб-сайту районної ради, де розміщено відповідне рішення з усіма наявними додатками.

4.1.6.  Рішення   районної ради,   прийняті   в   межах   її повноважень обов’язкові для виконання управліннями, відділами, комітетами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядуванні; підприємствами,   установами   та   організаціями   усіх   форм   власності, громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

4.1.7. Запропоновані   в   рішеннях   районної   ради   пропозиції   та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений в рішенні термін.

4.1.8. Рішення районної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

 

4.2. Контроль за виконанням рішення районної ради

4.2.1.  Організація виконання рішень   районної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2.  Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії та посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

4.2.3.  Зняття   з   контролю   прийнятого   рішення   районної   ради   чи окремого його пункту як виконаних, які носять програмний характер або мають загальнорайонне значення, відбувається на пленарних засіданнях районної ради, або на засіданні президії районної ради за поданням постійної комісії, на яку покладено контроль за ходом виконання рішення.

4.2.4.  На підставі отриманої інформації про хід виконання рішення районної ради чи окремого його пункту, контроль за виконанням якого покладено   на   відповідну   постійну   комісію,   постійна   комісія   приймає рекомендації або рішення про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних.

Рекомендації постійної комісії оформлюються протокольно, відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії направляється голові районної ради.

4.2.5.  Питання щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту, як виконаних включається до порядку денного пленарного   засідання   районної   ради   або   президії   районної   ради   за пропозицією голови відповідної постійної комісії.

4.2.6.  Рекомендації   постійної   комісії   щодо   зняття   з   контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

4.2.7.  Рішення   районної ради   про   зняття   з   контролю   прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту, як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється протокольно.

4.2.8.  Якщо   депутатами   були   висловлені   зауваження   стосовно підсумків виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі.

Зауваження  депутатів   з   цього   питання   передаються   відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи.

4.2.9. Зняття з контролю як виконаного окремого пункту рішення чи рішення, яке носить конкретний характер, може бути здійснено головою районної   ради   чи рішенням постійної комісії районної ради,   на   яку покладено контроль за виконанням рішення.

 

 1. Дисципліна, взаємоповага та етика  на сесіях районної ради.

5.1. На пленарному засіданні ради промовець повинен бути ввічливим,  не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки.

5.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова.

5.3. Під час пленарного засідання ради присутні в сесійній залі не повинні заважати промовцям та іншими присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

5.4. Якщо депутат або присутній своєю поведінкою заважає проведенню сесії ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий, за рішенням сесії,  може оголосити перерву або закрити засідання.

5.5. Особи, присутні або запрошені на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій повинні не порушувати порядок.

 

 1. Розгляд депутатських запитів, запитань і звернень.

6.1.  Депутати районної ради відповідно до статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 11 Закону України “Про статус   депутатів   місцевих   рад”   мають   право депутатського запиту.

6.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради вимога депутата до голови, заступника голови районної   ради,   до   керівників   підприємств,   організацій   і   установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови   районної   державної   адміністрації, його   заступників,   керівників управлінь,   відділів та інших органів   районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

6.3. Депутатський запит подається в письмовій формі голові районної ради через апарат районної ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.

6.4. Одночасно депутат районної ради може внести не більше двох запитів. Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу), або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається районною радою після надання висновку профільної постійної комісії.

6.5.  Районна рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особи, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримане більшістю від фактичної кількості депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

6.6.  Секретаріат сесії районної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні районної ради передає його апарату районної ради.

6.7. Апарат районної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

6.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніше, як у 20-денний строк з дня його одержання або інший термін, встановлений районною радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це голову районної ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

Апарат районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

6.9.  Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

6.10.     Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

6.11. По   відповіді   на   депутатський   запит   може   бути   проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат та за умови дотримання вимог пункту 5.12 цього Регламенту.

6.12. У   разі   обговорення   відповіді   на   депутатський   запит   на пленарному засіданні районної ради текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюються серед депутатів не пізніше, як за 1 день до їх розгляду на пленарному засіданні.

6.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

6.14. Для   розгляду   відповіді   на   депутатський   запит   апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто   запит.

6.15. За результатами обговорення депутатського запиту районна рада приймає рішення.

6.16. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до   порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6.17. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі  вимога  депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

6.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

6.19. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

6.20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

6.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та цього Регламенту.

 

Розділ 7. Помічники-консультанти депутата Лиманської районної ради

 УІІ скликання.

7.1.  Депутат  Лиманської районної ради УІІ скликання  може    мати    до    п’яти  помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

7.2. Персональний     підбір     кандидатур   на посаду помічника-консультанта  депутата  районної  ради,  організацію  їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює  особисто  депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

7.3. Права та обов’язки помічника-консультанта депутата Лиманської районної ради УІІ скликання визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

7.4. Умови  діяльності  помічників-консультантів депутата районної ради    визначаються   Положенням    про помічника-консультанта депутата Комінтернівської районної ради УІІ скликання,  яке затверджується радою.

7.5.  Помічником-консультантом  депутата місцевої ради може бути  лише  громадянин  України,  який  має  освіту не нижче загальної  середньої. Помічник-консультант   депутата   районної  ради  у  своїй  роботі керується Конституцією України   та   законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата Лиманської районної ради УІІ скликання.

7.6.  Помічнику-консультанту  депутата  Лиманської районної  ради  УІІ скликання за  письмовим поданням депутата  місцевої  ради видається посвідчення,   опис якого  затверджується районною радою  .

7.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і  підлягає  поверненню  до   відповідної   ради  по закінченню повноважень   депутата  місцевої   ради  або  за  його  письмовим поданням.

 

Розділ 8. Планування, підготовка, перегляд, прийняття та відстеження

результативності регуляторних актів районної ради.

8.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

8.2. Регуляторний акт – це:

– прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання;

– інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

8.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію з питань регуляторної політики (далі – відповідальну комісію).

8.4. За поданням відповідальної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, районна рада повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті районної ради “Слава хлібороба ” та на офіційному веб-сайті не пізніше, як у десятиденний строк після їх затвердження.

8.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів.

8.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

8.7. Кожен проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

8.8. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:

– оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

–   можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюдню-валися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту, внесеного на розгляд сесії ради та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

8.9. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

8.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

8.11. Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8.12. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

8.13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акту супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

8.14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

8.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

8.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

– проект регуляторного акту не був оприлюднений.

8.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується апаратом районної ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

8.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради.

8.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акту.

8.21. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт голови районної ради публікується в газеті районної ради “Слава хлібороба” та на офіційному веб-сайті районної ради.

 

 1. Порядок підготовки, складання та виконання доручень голови та заступника голови Лиманської районної ради УІІ скликання

9.1. Порядок встановлює організацію підготовки і контролю виконання доручень голови та заступника голови районної ради.

9.2. Доручення – це резолюція керівника, яка з’являється за підсумками сесій, президій, нарад, особливих подій та надзвичайних ситуацій, коли потрібне екстрене втручання посадових осіб районної ради, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень для розв’язання нагальних питань.

9.3. Доручення надаються тільки у межах повноважень посадової особи місцевого самоврядування, яка його підписує.

 

9.4.Складання доручення

9.4.1. Складання доручення на папері довільного формату не дозволяється.

9.4.2. Всі доручення повинні оформлятися на  встановленому бланку, які виготовляються друкарським способом на білому папері, апаратом Лиманської районної ради.

9.4.3. Текст доручення складається з двох частин. У першій частині зазначається підстава або обґрунтування для його складання, у другій – завдання.

9.4.4. Пункти доручення складаються з таких елементів: прізвище виконавця ( виконавець), зміст доручення, термін виконання.

9.4.5. Текст доручення повинен містити певну аргументовану інформацію, викладатися стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без повторень та використання слів і зворотів, які не мають змістовного навантаження.

9.4.6. У дорученні повинно бути обов’язкове посилання на причину видання доручення, на раніше видані з порушеного питання документи.

9.4.7. Доручення не може готуватися окремо, якщо з порушеного питання є документ вищих органів влади або справа вже розглядається в апараті районної ради;

 

9.5. Погодження доручень

9.5.1. Відповідальність за зміст, рівень підготовки, належне оформлення доручень та його виконання покладається на посадових осіб районної ради, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування (в частині делегованих їм повноважень), яким було доручено готувати відповідні доручення.

9.5.2. Всі доручення обов’язково візуються у заступника голови районної ради, керівника апарату, керуючого справами районної ради, начальників юридичного та організаційного відділів районної ради.

9.5.3. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності законодавству здійснюється погодження проекту доручення із посадовими особами, які відповідно до їхньої компетенції координують питання, порушені у проекті доручення.

9.5.4. Якщо проект доручення не погоджений головою районної ради або його заступником, то на його доопрацювання надається 5 днів.

9.5.5. Проект доручення на електронних та паперових носіях з візами та переліком розсилки надається в апарат районної ради для подання на підпис голові районної ради або його заступника.

 

9.6. Порядок реєстрації доручень

9.6.1. Реєстрація доручення здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Лиманській районній раді.

9.6.2. Кожне доручення реєструється в апараті районної ради, в спеціальному “Журналі реєстрації доручень”, лише один раз – в день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

9.6.3. Реєстрація документа – це фіксування факту створення доручення. Реєстрація доручень проводиться з метою забезпечення їхнього обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.

9.6.4. Під час реєстрації документа надається умовне позначення – реєстраційний індекс, який складається з великої літери “Д”, доповнюється індексом голови районної ради або заступником голови районної ради та порядковим номером тощо.

9.6.5. Для реєстрації всіх доручень застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка, побудована на базі обов’язкових реквізитів: автор доручення; дата доручення; номер доручення; заголовок доручення або його короткий зміст; резолюція; відповідальний виконавець; строк виконання; позначка про виконання (короткий запис вирішення питання, дата фактичного виконання та номер документа-відповіді).

 

9.7. Оформлення копії доручень

9.7.1. Оформлення копій доручень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства Комінтернівської районної ради.

9.7.2. Копія доручення виготовляється в апараті районної ради, відповідно до переліку розсилки, який обов’язково додається до доручення виконавцем .

 

9.8. Відмітка про надходження та виконання доручень

9.8.1. Контроль за формою та строками виконання завдань, визначених дорученням, здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Лиманській районній раді.

9.8.2. Інформації про виконання завдань доручень надаються керівнику апарату районної ради за день до закінчення контрольного строку, зазначеного в дорученні.

9.8.3. Після введення інформації в комп’ютерну базу даних  апарату  районної ради, оброблена та повна інформація надається голові районної ради або заступнику голови районної ради, який відповідає за виконання чи контролює виконання доручення.

9.8.4. Доручення вважається виконаним після запису резолюції “До справи” головою районної ради або заступником голови районної ради, який підписав доручення.

9.8.5. Датою виконання завдань, визначених дорученням, вважається дата реєстрації інформації, проектів рішень або відповідей про їх виконання в апараті районної ради.

 

9.9. Організація та здійснення контролю за виконанням доручень

9.9.1. Організація контролю за виконанням доручень повинна відповідати вимогам Інструкції з діловодства Лиманської районної ради.

9.9.2. Завдання контролю за виконанням доручень є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

9.9.3. Контроль за виконанням доручень включає такі види робіт:

–   постановку доручень на контроль, формування картотеки контрольованих доручень;

–  своєчасне доведення доручення до виконавців;

–  попередні перевірки і регулювання ходу виконання;

–  облік і узагальнення результатів контролю за виконанням  доручень;

–  інформування керівництва про хід та підсумки виконання доручень;

–  повідомлення про хід і підсумки виконання доручень на засіданнях сесій, президій та апаратних нарад;

–  зняття доручення з контролю.

9.9.4. Контролю підлягають доручення, в яких встановлені строки виконання завдань та є завдання про інформування керівництва за підсумками роботи.

9.9.5. Відповідальність за виконанням доручень несуть особи, зазначені у дорученні. У разі, коли доручення виконується кількома виконавцями, відповідальними за організацію виконання (складання) є працівник, який у дорученні зазначений першим.

9.9.6. Організацію контролю за виконанням доручень здійснює керівник апарату районної ради. Безпосередній технічний контроль за виконанням документів – доручень покладається на посадову особу місцевого самоврядування, що здійснює ведення діловодства в районній раді.

 

9.10. Строки виконання доручень

19.10.1. Доручення можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання повинні бути зазначеними у самому дорученні.

9.10.2. Доручення без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніше, як за 30 календарних днів, а доручення з позначкою “терміново ” – протягом 7 робочих днів від дати підписання документу.

9.10.3. Строк виконання доручення може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила. У разі потреби, строк може бути продовжено за обґрунтованим письмовим проханням виконавця, яке подається не пізніше, як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку. Щодо доручення без зазначеного терміну контролю – до закінчення 30-денного строку від дати його одержання.

 

10.Деякі особливості порядку підготовки доручень, що надаються за підсумками засідань сесій, президій районної ради та апаратних нарад

10.1. Доручення, що надаються на засіданнях сесій, президій райради з питання, що включено до порядку денного, оформляються окремо та підписуються головуючим на сесії, президії. На доопрацювання таких доручень надається 3 дні. Копія доручення додається до протоколу відповідного засідання сесії, президії. Відповідальність за виконання таких доручень несе виконавець, що готував питання на засідання сесій, президій.

10.2. Якщо за підсумками проведення засідання сесій, президії головуючий надає додаткові доручення, то вони оформляються протокольно та контролюються керівником апарату, керуючим справами районної ради .

10.3. Доручення, що надаються на апаратних нарадах, оформляються протокольно та протягом наступного дня після проведення апаратної наради доводяться до відома всіх виконавців на електронних та паперових носіях.

10.4. Протокол апаратних нарад складається відповідальним працівником апарату районної ради.

10.5. Організаційне забезпечення апаратних нарад покладається на організаційний відділ апарату районної ради.

 

 

 

 1. Чинність Регламенту районної ради

11.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту районної ради

11.1.1. Регламент   районної   ради   визначає   організацію   та   порядок діяльності районної ради і її органів.

11.1.2. Процедурні     питання,     неврегульовані  законом   чи  цим Регламентом,   вирішуються   районною   радою,   виходячи   з   необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

11.1.3. Регламент районної ради є обов’язковим для виконання районною радою та її органами, а також в межах повноважень районної ради – для підприємств, організацій і установ, розташованих на території районної ради.

11.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються районною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів районної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття.

11.1.5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою   голови   районної   ради,   постійних   комісій   районної   ради, депутатських груп, депутатів.

11.1.6. Будь-які зміни і доповнення до Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

 

11.2. Порядок скасування Регламенту районної ради

11.2.1. Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути призупинена чи припинена у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству України чи за рішеннями районної ради.

 

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                         І.А.Ососкало