Координаційна рада

ВИБАЧТЕ,

СТОРІНКА В СТАДІЇ РЕДАГУВАННЯ 

Склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Комінтернівської районної ради

 

Голова Комінтернівської районної ради

Заступник голови Комінтернівської районної ради

Керівник апарату, керуючий справами Комінтернівської районної ради

Комінтернівський селищний голова

Новобілярський селищний голова

Чорноморський селищний голова

Визирський сільський голова

Дмитрівський сільський голова

Каїрський сільський голова

Калинівський сільський голова

Кіровський сільський голова

Кордонський сільський голова

Красносільський сільський голова

Кремидівський сільський голова

Крижанівський сільський голова

Любопільський сільський голова

Новодофінівський сільський голова

Новомиколаївський сільський голова

Олександрівський сільський голова

Першотравневий сільський голова

Петрівський сільський голова

Свердловський сільський голова

Сербківський сільський голова

Сичавський сільський голова

Фонтанський сільський голова

Шомполівський сільський голова

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Комінтернівської районної ради Одеської області

 

 1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Комінтернівської районної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові Комінтернівської районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входить голова Комінтернівської районної ради, заступник голови, керівник апарату, керуючий справами районної ради та голови селищних та сільських рад

3. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу.

4. Річний план роботи Координаційної ради формується на підставі відповідних пропозицій членів Координаційної ради та затверджується її рішенням.

5. Підготовка засідання Координаційної ради встановлюється відповідним планом, який видається не пізніше ніж за місяць до дати проведення засідання та визначає терміни підготовки проектів рішень, запрошення учасників засідання, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення засідання. План підготовки засідання Координаційної ради підписується керівником апарату районної ради та затверджується головою районної ради.

6. Засідання Координаційної ради оформляється протоколом, який підписує головуючий. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. Рішення, які прийняла Координаційна рада, підписує головуючий. Засідання можуть скликатись як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови Комінтернівської районної ради. Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям чергового засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

7. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова Комінтернівської районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

8. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, членів асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування. У роботі Координаційної ради можуть брати участь також керівники організацій, установ, підприємств, громадяни, якщо питання, яке розглядає Координаційна рада, стосується їх діяльності та життя тощо.

9. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.Текст рішень Координаційної ради надсилається її членам, а також всім посадовим особам, яких стосується таке рішення, не пізніше 10 днів після їх прийняття. Текст рішень Координаційної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комінтернівської районної ради.

10. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з депутатським корпусом районної ради та її апаратом, Комінтернівською районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, іншими установами, закладами, організаціями та підприємствами незалежно від їх форм власності та відомчого підпорядкування.

 

11. Координаційна рада:

  • готує пропозиції по вдосконаленню чинних законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;
  • сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України;
  • обговорює стан економічного і соціального розвитку регіонів та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;
  • аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
  • розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;
  • аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих Законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;
  • сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання місцевими державними адміністраціями делегованих радами повноважень, усуненню практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в Центрі підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління, проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування у апараті Комінтернівської районної та Одеської обласної ради, вивчення досвіду роботи обласних, міських, районних рад інших областей, залучення до участі на місцях у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, керівників постійних комісій, працівників апарату районної ради, органів виконавчої влади, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;
  • підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

 

12. Організаційно-технічне забезпечення Координаційної ради здійснює апарат Комінтернівської районної ради.

 

Друкувати Друкувати